Tượng ngựa chiến thắng dát vàng (17x20x24cm)

8,500,000