Tranh thuyền Thuận buồm xuôi gió dát vàng (40x65cm)

20,000,000